RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 20-05-2023 00:00

BAŞMAKÇI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLAN
 BAŞMAKÇI KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

 

S.No Taşınmaz No Köyü Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü(m2) Haz.His. İmar Durumu TahminEdilen Bedeli ( TL ) GeçiciTeminat Bedeli ( TL ) İhalenin Tarihi İhalenin Saati
1 03020102802 Hırka Köyü Arsa 128 1 2.368,02 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 144.000,00 28.800,00 01.06.2023 09:00
2 03020102803

Hırka Köyü

Arsa 128 2 2.368,02 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 129.000,00 25.800,00 01.06.2023 09:10
3 03020102804 Hırka Köyü Arsa 128 3 2.368,18 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 144.000,00 28.800,00 01.06.2023 09:20
4 03020102829 Hırka Köyü Arsa 137 3 2.445,70 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 147.000,00 29.400,00 01.06.2023 09:30
5 03020102540 Küllüce Köyü Arsa 103 1 3.458,99 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 210.000,00 42.000,00 01.06.2023 09:40
6 03020102543 Küllüce Köyü Arsa 104 10          1.950,71 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 160.000,00 32.000,00 01.06.2023 09:50
7 03020102591 Küllüce Köyü Arsa 123 1 3.663,03 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 220.000,00 44.000,00 01.06.2023 10:00
8 03020102592 Küllüce Köyü Arsa 123 2 3.663,03 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 220.000,00 44.000,00 01.06.2023 10:10
9 03020102593 Küllüce Köyü Arsa 123 3 3.673,40 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 221.000,00 44.200,00 01.06.2023 10:20
10 03020102690 Küllüce Köyü Arsa 145 1 3.079,68 Tam Konut+Hayvancılık Alanı 185.000,00 37.000,00 01.06.2023 10:30
11 03020101061 Çevlik Köyü Tarla - 427 9.600,00 Tam İmarsız 192.000,00 38.400,00 01.06.2023 10:40
12 03020101965 Akpınar Köyü Ham Toprak 101 600 669,31 Tam İmarsız 18.000,00 3.600,00 01.06.2023 10:50
13 03020101967 Akpınar Köyü Ham Toprak 101 617 120,74 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 01.06.2023 11:00
14 03020101879 Ovacık Köyü Ham Toprak 101 569 4.885,80 Tam İmarsız 98.000,00 19.600,00 01.06.2023 11:10
15 03020101882 Ovacık Köyü Ham Toprak 101 602 3.107,26 Tam İmarsız 62.500,00 12.500,00 01.06.2023 11:20
16 03020101476 Sarıköy Tarla 139 8 2.222,63 Tam İmarsız 54.000,00 10.800,00 01.06.2023 11:30
17 03020101007 Akkoyunlu Köyü Tarla - 130 4.700,00 Tam İmarsız 96.000,00 19.200,00 01.06.2023 11:40
18 03020101026 Akkoyunlu Köyü Tarla - 675 15.775,00 Tam İmarsız 316.000,00 63.200,00 01.06.2023 11:50
19 03020101027 Akkoyunlu Köyü Tarla - 678 5.950,00 Tam İmarsız 120.000,00 24.000,00 01.06.2023 12:00
20 03020101028 Akkoyunlu Köyü Tarla - 679 4.825,00 Tam İmarsız 97.000,00 19.400,00 01.06.2023 12:10
21 03020101128 Yaka Köyü Bağ Yeri - 1553 1.794,00 Tam İmarsız 55.000,00 11.000,00 01.06.2023 12:20
22 03020101131 Yaka Köyü Tarla - 1665 7.652,00 Tam İmarsız 176.000,00 35.200,00 01.06.2023 13:50
23 03020101132 Yaka Köyü Tarla - 1666 3.511,00 Tam İmarsız 81.000,00 16.200,00 01.06.2023 14:00
24 03020101138 Yaka Köyü Tarla - 1682 6.000,00 Tam İmarsız 138.000,00 27.600,00 01.06.2023 14:10
25 03020101139 Yaka Köyü Tarla - 1683 3.450,00 Tam İmarsız 80.000,00 16.000,00 01.06.2023 14:20
26 03020101140 Yaka Köyü Tarla - 1684 5.250,00 Tam İmarsız 121.000,00 24.200,00 01.06.2023 14:30
27 03020101141 Yaka Köyü Tarla - 1685 3.900,00 Tam İmarsız 90.000,00 18.000,00 01.06.2023 14:40
28 03020101145 Yaka Köyü Tarla - 1689 6.700,00 Tam İmarsız 155.000,00 31.000,00 01.06.2023 14:50
29 03020101175 Yaka Köyü Tarla - 2581 2.600,00 Tam İmarsız 60.000,00 12.000,00 01.06.2023 15:00
30 03020101176 Yaka Köyü Tarla - 2582 4.200,00 Tam İmarsız 97.000,00 19.400,00 01.06.2023 15:10
31 03020101267 Yaka Köyü Tarla - 2728 9.550,00 Tam İmarsız 220.000,00 44.000,00 01.06.2023 15:20
32 03020101268 Yaka Köyü Tarla - 2729 3.350,00 Tam İmarsız 77.500,00 15.500,00 01.06.2023 15:30
33 03020101269 Yaka Köyü Tarla - 2730 3.100,00 Tam İmarsız 72.000,00 14.400,00 01.06.2023 15:40
34 03020101295 Yaka Köyü Tarla - 2758 4.600,00 Tam İmarsız 106.000,00 21.200,00 01.06.2023 15:50


         

            Yukarıda nitelikleri, bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 34 adet taşınmazın satış ihaleleri;  2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince ‘Açık Teklif  Usulü’ ile hizalarında  belirtilen tarih ve saatlerde Hükümet Konağı Binası Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
      1-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliği servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

  1. İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini -E Devlet üzerinden alınacak olan kanuni ikametgah, belgesini, geçici teminat makbuzu, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alinmiş, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliklerin temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkan1iğina vermeleri zorunludur.
  2. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  3. Taşınmazların ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline (%20) yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL,  bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4’u peşin, kalanı 3’ er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle 2 yı1 içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışında KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
  4. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       6-09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 say ili Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için  %0,5 (binde beş)10 Milyon TL'yi akan kısmı için  %0,25 (on binde yirmi beş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
7-Turkiye genelinde ihale bilgileri  http://www.milliemlak. gov.tr  adresinden öğrenilebilir.  

İLAN OLUNUR