RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 25-05-2023 00:00

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, Afdora Sitesi B blokta bulunan, F giriş zemin kat 318912/45564768 arsa payına sahip 34 bağımsız bölüm nolu asma katlı dükkân vasıflı gayrimenkul hali hazır şekliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif (kapalı zarf)  usulü ile 07/06/2023 tarihinde saat 15:10' da 9.000.000,00 (dokuzmilyonlira) muhammen bedel ve 270.000,00 (ikiyüzyetmişbinlira) geçici ihale teminatı ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda satılacaktır.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 07/06/2023 tarihi saat 15:10 a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile satışa çıkan gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu ( 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu ( 500,00-)

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

İLAN OLUNUR.