AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI ALKİD ESASLI SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI, SİLAN KAPLI CAM KÜRECİĞİ VE YOL ÇİZGİ BOYASI TİNERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/536826

1-İdarenin

a) Adı

:

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1 03030 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722163043 - 2722163042

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI ALKİD ESASLI SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI, SİLAN KAPLI CAM KÜRECİĞİ VE YOL ÇİZGİ BOYASI TİNERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.000 adet 25 Kg.lık alkid esaslı soğuk yol çizgi boyası, 322 adet 25 kg.lık silan kaplı cam küreciği ve 80 adet 15 kg.lık yol çizgi boyası tineri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İl Özel İdaresi Ambarları Konya Yolu 7. Km Havaalanı Karşısı MERKEZ-AFYONKARAHİSAR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasıyla beraber işe başlanılır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (E-İhale olarak yapılacaktır.)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Sanayi Sicil Belgesi

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kurulıuşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin Üretici veya İmalatçı oduğunu gösterir belgeler

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TS EN 1871

Alkid esaslı soğuk yol çizgi boyası (Beyaz) için

Tek ortağın sunması yeterlidir.

CE belgesi ve TS EN 1423

Silan kaplı cam küreciği için

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TS EN 9720:2012

Yol çizgi boyası tineri için

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022956