01-) Mülkiyeti Belediyemize ait Hasan Karaağaç Mahallesi 51 ada 64 parsel üzerinde bulunan 56.70-m2’lik bina vasıflı taşınmaz sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Kiraya verilecek olan binanın yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç ₺ 5.000,00- (beşbinlira) geçici ihale teminatı ise ₺ 450,00- (dörtyüzellilira)'dir.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 27/09/2023 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.  
İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 27/09/2023 tarihi saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
02-) Kiralama ihalesine katılacak isteklilerden istenecek olan belgeler.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-)
Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500.00)
07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-)
Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500.00)
07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

  İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01890548