1650 Ton Torba Kömürün her haneye 500 Kg – 2000 Kg miktarlar arasında 1500 haneye (+/- %10) dağıtılmak üzere torba kömürlerin depolanması, dağıtılması, yükleme, boşaltma, istifleme, koruma gözetim ve sayım işlerine yönelik hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İKN: 2024/700787

1-İdarenin

a) Adı: AFYONKARAHİSAR BOLVADİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

b) Adresi: Bucak Mah. İstasyon Cad. Hükümet Binası No:127/1 03300 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası: 2726126386 – 2726129263

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 1650 Ton Torba Kömürün her haneye 500 Kg – 2000 Kg miktarlar arasında 1500 haneye (+/- %10) dağıtılmak üzere torba kömürlerin depolanması, dağıtılması, yükleme, boşaltma, istifleme, koruma gözetim ve sayım işlerine yönelik hizmet alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1500 muhtaç haneye (+/- %10) 1650 Ton Torba Kömürün 500 Kg ile 2000 Kg arasında dağıtımı, torba kömürlerin depolanması, dağıtılması, yükleme, boşaltma, istifleme, koruma, gözetim ve sayım işlerine yönelik hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yüklenici talep etmesi halinde işin yapılacağı yer görülebilir. İşin yapılacağı yer bilgisi: Bolvadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kullanımında olan Toprak Mahsulleri Ofisine ait Cirit Mah. Şehitler Cad. No:158 – BOLVADİN adresinde bulunan kömür deposu ile Bolvadin İlçesi merkez mahalleleri, kasaba mahalleleri, köyleri ve idarenin uygun gördüğü görev yerleridir.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bolvadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02054129