Mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki tabloda yer alan 5 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

S.

Mevkii/Nevi

Kira

Süresi

Yıllık

Muhammen Bedeli

İhale

Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

Şart. Bedeli

1

Çınaraltı Çay Bahçesi

İşyeri

3 Yıl

275.000,00 + KDV

08.05.2024

15.00

24.750,00

250,00

2

Lalasinanpaşa Mah. Bankalar Cad. No:6 1.Kat 1. Kısım

Ofis/

İşyeri

3 Yıl

12.000,00+KDV

08.05.2024

15.10

1.080,00

250,00

3

Lalasinanpaşa Mah. Bankalar Cad. No:6 1.Kat 2. Kısım

Ofis/

İşyeri

3 Yıl

45.000,00+KDV

08.05.2024

15.20

4.050,00

250,00

4

Lalasinanpaşa Mah. Bankalar Cad. No:6 2.Kat 1. Kısım

Ofis/

İşyeri

3 Yıl

10.000,00 + KDV

08.05.2024

15.30

900,00

250,00

5

Lalasinanpaşa Mah. Bankalar Cad. No:6 2.Kat 2. Kısım

Ofis/

İşyeri

3 Yıl

7.000,00 + KDV

08.05.2024

15.40

630,00

250,00

Kiralama ihaleleri Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda 08.05.2024 tarihinde saat 15.00’da başlayacak olup belediye encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 08.05.2024 tarihi saat 14.00’ e kadar aşağıdaki belgeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale sürecinde şartname hükümleri uygulanacaktır.

  İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Başvuru Dilekçesi (İlgili taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Noter Tasdikli İmza Sirküsü

3-) Kanuni ikametgâh belgesi

4-) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

5-) Kimlik Fotokopisi

6-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

7-) İsteklilerce her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

    İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZELKİŞİ)

1-) Başvuru Dilekçesi (İlgili taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi

3-) Ticaret sicil belgesi

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) Ayrıca istekli adına teklif de bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü

6-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır)

7-) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

8-) İsteklilerce her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

 -İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN OLUNUR  

#ilangovtr Basın No ILN02021728