SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İl İlçesi Mahalle/Köy/Bld. Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedel(TL) İhale Günü İhale Saati
1 03040102141 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KUTLU KÖYÜ Arsa 124 4 2.910,78 TAM İmarsız 350.000,00 87.500,00 29.04.2024 10:00:00
2 03040102217 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN TAŞLIDERE KÖYÜ Hali Arazi 122 31 806,46 TAM İmarsız 24.500,00 6.125,00 29.04.2024 10:20:00
3 03040102584 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN-ŞEHİRÖNÜ MAHALLESİ Arsa 271 3 499,98 TAM Ayrık Nizam 2 Kat 510.000,00 127.500,00 29.04.2024 10:40:00
4 03040102975 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KURUCAOVA KÖYÜ Arsa 191 6 600,00 TAM Ayrık Nizam 1 Kat 300.000,00 75.000,00 29.04.2024 11:00:00
5 03040102977 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KURUCAOVA KÖYÜ Arsa 192 1 601,39 TAM Ayrık Nizam 1 Kat 301.000,00 75.250,00 29.04.2024 11:20:00
6 03040102978 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KURUCAOVA KÖYÜ Arsa 192 2 583,19 TAM Ayrık Nizam 1 Kat 292.000,00 73.000,00 29.04.2024 11:40:00
7 03040102990 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KURUCAOVA KÖYÜ Arsa 197 9 784,58 TAM Ayrık Nizam 1 Kat 393.000,00 98.250,00 29.04.2024 12:00:00
8 03040103197 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KARAYOKUŞ KÖYÜ Ham Toprak 114 91 9.280,15 TAM İmarsız 300.000,00 75.000,00 29.04.2024 14:00:00
9 03040103198 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İHSANİYE MAHALLESİ Arsa 1863 47 16,35 TAM Bitişik Nizam 2 Kat  82.000,00 20.500,00 29.04.2024 14:20:00
10 03040103199 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İHSANİYE MAHALLESİ Arsa 1863 48 124,21 TAM Bitişik Nizam 4 Kat Ticaret+Konut 700.000,00 175.000,00 29.04.2024 14:40:00
11 03040103200 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İHSANİYE MAHALLESİ Arsa 1863 49 68,39 TAM Bitişik Nizam 2 Kat  350.000,00 87.500,00 29.04.2024 15:00:00
12 03040103201 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KONAK MAHALLESİ Arsa 625 34 46,06 TAM Ayrık Nizam 4 Kat 210.000,00 52.500,00 29.04.2024 15:20:00
13 03040103202 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN FATİH MAHALLESİ Arsa 602 146 46,59 TAM Ayrık Nizam 2 Kat 165.000,00 41.250,00 29.04.2024 15:40:00
           Yukarıda nitelikleri belirtilen 13 Adet taşınmazın  satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolvadin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                                                                                                                           
1- İhale ile ilgili dosya ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Bolvadin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde  bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini (T.C. Kimlik numaralı ), yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4- 13 adet (1-13. sıra) taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenir yada en az 1/4'ü peşin olarak ödenerek taksitli satış sözleşmesi imzalanır.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle yürürlülükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5- Çevre,Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 1. fıkrasına,09/04/2021 taarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak" hükmü gereğince satış bedelinin, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için  %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde 5), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında  ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Türkiye genelindeki İhaleye ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
Bolvadin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği - Hükümet Konağı Kat : 2 BOLVADİN  TEL: 0 272 612 65 66  İLAN OLUNUR                                                                                                          
#ilangovtr Basın No ILN02008773