Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çilli Mahallesinde bulunan 1 adet Arsa, İncili Mahallesinde bulunan 3 adet Arsa, Aziziye Mahallesinde bulunan 3 adet Arsa Yenidoğan Mahallesinde bulunan 13 adet Arsa aşağıda listelenen 20 adet arsanın 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra

No

 

Mahalle

 

Ada

 

Parsel

 

Alan m²

 

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

 

Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Başlama Saati

 

Şartname Bedeli

1

Çilli Mah

1383

8

172,45

8.700,00

45.009,45

10.30

100,00 TL

2

İncili Mah

1596

88

406,64

2.000,00

24.398,40

10.35

100,00 TL

3

İncili Mah

1596

89

487,67

2.000,00

29.260,20

10.40

100,00 TL

4

Aziziye Mah

1595

8

1128,88

1.200,00

40.639,68

10.45

100,00 TL

5

Aziziye Mah

659

18

856,06

2.000,00

51.363,60

10.50

100,00 TL

6

Aziziye Mah

659

19

846,83

2.000,00

50.809,80

10.55

100,00 TL

7

Yenidoğan Mah.

1311

51

467,38

2.000,00

28.042,80

11.00

100,00 TL

8

Yenidoğan Mah.

1311

52

389,66

2.000,00

23.379,60

11.05

100,00 TL

9

Yenidoğan Mah.

1311

53

260,00

2.000,00

15.600,00

11.10

100,00 TL

10

Yenidoğan Mah.

1311

54

260,00

2.000,00

15.600,00

11.15

100,00 TL

11

Yenidoğan Mah.

1311

55

260,00

2.000,00

15.600,00

11.20

100,00 TL

12

Yenidoğan Mah.

1311

56

260,00

2.000,00

15.600,00

11.25

100,00 TL

13

Yenidoğan Mah.

1311

57

260,00

2.000,00

15.600,00

11.30

100,00 TL

14

Yenidoğan Mah.

1311

58

258,62

2.000,00

15.517,20

11.35

100,00 TL

15

Yenidoğan Mah.

1311

60

252,38

2.000,00

15.142,80

11.40

100,00 TL

16

Yenidoğan Mah.

1311

61

270,23

2.000,00

16.213,80

11.45

100,00 TL

17

Yenidoğan Mah.

1311

62

288,09

2.000,00

17.285,40

11.50

100,00 TL

18

Yenidoğan Mah.

1311

63

289,18

2.000,00

17.350,80

11.55

100,00 TL

19

Yenidoğan Mah.

1311

64

228,82

2.000,00

13.729,20

12.00

100,00 TL

20

İncili Mah

50

22

104,65

20.000,00

62.790,00

12.05

100,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5088. Sokak No:1’de Bulunan 1 adet Cumhuriyet Parkının 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra

No

İş Yeri Adı

Muhammen Bedel Yıllık K.D.V Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

21

Cumhuriyet Parkı

96.000,00-TL

2.880,00-TL

12.10

100,00 TL

  Arsa satış ve Kiralama İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 13.05.2024 Tarihinde saat 10.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 13.05.2024 tarihi saat 10.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
    -     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     -     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02024321