(HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR)

      Mülkiyeti ilgili şahısa ait İlçemize Eskikacerli Mahallesi 1 Ada 13 Parsel 64 m2 Arsa üzerinde bulunan 64m2 iş yerine ait görünür ve görünmeyen vaziyetteki, taşınmaz nitelikli, ekonomik değeri bulunan hurdaların karşılığı yıkım ve hafriyat işi 07.06.2024 Tarih ve 2024/213 Sayılı Encümen Kararı ile Riskli Yapı Tespit Edildiğinden 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren YIKIMI yapılacak olup, Yıkımı yapılacak olan binaların muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra

No

 

Mahalle

 

Ada

 

Parsel

 

Alan m²

 

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

 

Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Başlama Saati

 

Şartname Bedeli

1

Mülkiyeti ilgili şahısa ait İlçemiz Eskikacerli Mahallesi 1 Ada 13 Parselde bulunan İş Yerleri

1

13

64

15.000,00 TL

450,00 TL

10.40

100,00 TL

Yıkım İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 17.07.2024 tarihinde saat 10.40’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

            İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17.07.2024 tarihi saat 10.40’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A-Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

B-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

                    i.  Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

                    ii.  Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

C-İmza sirküleri vermesi;

                   i.  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

                   ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin şirket yetkilisinin imza sirküleri noter tasdikli imza sirküleri,

                iii.  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    

Vekâletnameleri, vekilin ve vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

E-Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

F)   Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

G) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

H-İstekliler iş deneyim belgesi olarak; Yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum veya kuruluşları ile özel sektörde en az 1 (Bir)  adet benzer "Yıkım İşi" yapmış olması şartı aranmaktadır. İstekli benzer işi iş deneyim belgesi veya faturalar ile belgeleyecektir.

I-İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

Bu ihale kapsamında sunulacak belgelerin tamamını aslının sunulması veya noter tasdiklisinin sunulması veyahut idarece yetkilendirilmiş personel tarafından onaylanmış “Aslı İdarece Görülmüştür” ibareli belgeler kabul edilecek olup bunun dışında belgele kabul edilmeyecektir.

6-) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İLAN OLUNUR…

#ilangovtr Basın No ILN02053266