YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Bina Enerji Etütleri Yapılması, Bina Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması ve Bina Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kurulması Danışmanlık Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/434880

1-İdarenin

a) Adı

:

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722183090 - 2722181371

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Bina Enerji Etütleri Yapılması, Bina Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması ve Bina Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kurulması Danışmanlık Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bina Enerji Etütleri Yapılması, Bina Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması ve Bina Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kurulması Danışmanlık Hizmeti işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüslerinde bulunan binalar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 190(YüzDoksan) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl yolu 5.km. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Yetki Belgesi

Yüklenici, Enerji Verimliliği Hizmetlerini yürütmek üzere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Bina ve Hizmetler sektöründe alınan ve aktif geçerliliği işin bitim süresine kadar devam eden belgenin sahibi olmalıdır.

Yetki Belgesi

Yüklenici, Yetki Belgesi sahibi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasındaki yetki verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında bina yetkisi kategorisinde olmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

-TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, 

-Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,

-Bina Enerji Etütleri Yapılması, Bina Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02011738