CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 6 AYLIK SEBZE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/71891
1-İdarenin
a)
Adı                                           : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                     : Dikici Köyü Mehmet Tuncay Mevkii Mehmet Tuncay Kümeevleri No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR 03400 FAKS: 2723654077 DİNAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2723654100 - 2723654055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)
Adı                                          : 2024 6 AYLIK SEBZE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı     : 28 KALEM YİYECEK ÜRÜNLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİNAR T TİPİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KURU GIDA DEPOLARI
ç) Süresi/teslim tarihi    : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN İDARENİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA BELİRLENECEK TARİHLERDE (İşe Başlama Tarihinden 179 Takvim Günü) PEYDER PEY ALIMI YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi               : SÖZLEŞME İMZALAMAYA MÜTEAKİBEN 10 GÜN İÇİNDE

3-İhalenin

a)      İhale (son teklif verme) tarih ve saati: : 15.02.2024 - 14:00

b)      İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU açılacağı adres)

4.      İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.2.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞLETME KAYIT BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ

4.2.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.2.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.2.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.2.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.2.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik Şartnameye, cevaplarda açıklama istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01974642