AFYONKARAHİSAR KAMPÜS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

2024 Yılı Afyonkarahisar Kampüs Açık CİK Kemikli Karkas Dana Eti ve Dana Sucuk Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/387665

1-İdarenin

a) Adı

:

AFYONKARAHİSAR KAMPÜS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

b) Adresi

:

Ali İhsan Paşa Mahallesi Sultan Divani Caddesi 8/3 03030 Merkez/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

02722483011 - 2722483012

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Afyonkarahisar Kampüs Açık CİK Kemikli Karkas Dana Eti ve Dana Sucuk Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 Yılı Afyonkarahisar Kampüs Açık C.İ.K 10.000kg Kemikli Karkas Dana Eti ve 4.000kg Dana Sucuk Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Afyonkarahisar Kampüs Açık C.İ.K. Mutfağı Soğuk Hava Depoları (Ali İhsan Paşa mh. Sultan Divani Cad. no:8/3 Merkez/Afyonkarahisar )

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyaç ve taleplerine binaen pey der pey olarak belirttiği gün ve saatte teslim etmek üzere işe başlama tarihinden itibaren 150 gün boyunca malzeme alımı yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu - Genel Bütçe Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin bulundukları yerdeki Ticaret veya Sanayi  veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmaları gerekmektedir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010588