Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası temizlik hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2013/183621

1-idarenin                                      ^ Osmangazi Mahallesi. Cahar Dudayev Cad. No:68 03030

a)   Adresi                                                           : Uydukent AFYONKARAHİSAR

b)  Telefon ve faks numarası         : 2722294850 - 2722294832

c)      Elektronik Posta Adresi             : [email protected]

ç) İhale dokümanının                       u.,     n 1     t..        * rr-ıs kt>ı

....,*.,     - • ,       .    ,    .        : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ınternet adresi               r               r       °

2-îhale konusu, hizmetin                  Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik, İl Müdürlüğü, hizmet

binalarını 2 işçi ile malzemeli olarak temizlik işi

a) Niteliği, türü ve miktarı             • Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

,. „    ,     w                                                 Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet

b)  Yapılacağı ver                            : , ." ,                   
7
     r       to "                                binaları

c)      Süresi                                  r     : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- ihalenin                                      ^ Osmangazi. .Mahallesi Ş.Cevhar Dudayev Caddesi

v v    i     -                                     : UYDUKENT/AFYONKARAHÎSAR

a)   Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati                            : 19.12,2013 -10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4XÎhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4X1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya. Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı, bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza. Beyannamesi veya İmza. Sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel .kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kumcuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel,
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 

 

 

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan, ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak, bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4,3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Tek Sözleşmeye Bağlı Resmi Kurumlardan Alınmış Bina Temizlik. İş Bitime Belgesi

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. ö.İlıaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.       İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Odası adresinden satın alınabilir.

7.2.       İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-
imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl. Müdürlüğü
  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
  gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
  yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim, fiyatların
  çarpımı sonucu bulunan toplanı bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
  tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen, tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum, olarak, ihaleye teklif verilemez.
Editör: TE Bilisim