Kiraya verilecek Taşınmazın

Adresi                                   :  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi  Orhangazi Mh. Dr. Nedim Helveacıoğlu Bulvarı Cd. No:4, Merkez/AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü                           : 351,97 m2

Yıllık Tahmini Muhammen Bedeli: 4.571.868,56 TL

Geçici Teminat Bedeli % 20        : 914.373,72 TL

İşin Süresi                               :36 Ay

Şartname Bedeli                      : 2.000,00 TL

İhale Tarihi                              :09/02/2024

İhale Saati                                 :14:00

 Yukarıdaki tabloda yer alan Müdürlüğümüze Bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi  (351,97 m2) Kantin Yeri Kiralama işi Hizmet Alımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saate yapılacaktır.

     1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dâhilinde Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın alma biriminden temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartname ve eklerini almak zorunludur.

    2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)       Nüfus cüzdanı sureti,

b)       Nüfus Kayıt Örneği,

c)       Geçici teminat mektubu

d)       Oda Kayıt Belgesi,

e)       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

f)        Teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli vekâletname,

g)       Noter Tasdikli İmza Sirküleri

h)       Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

i)         Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge İstekli ve vekaleten ihaleye girecek kişiler son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt örneğini sunacaklardır, e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar kabul edilecektir.

j)        Gerçek veya Tüzel kişilerin Büfe, Kantin (Kafeterya), Çay Ocağı, Market veya Lokanta işlettiğine dair kayıtlı olduğu oda belgesi ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgelerinden birini ihale dosyasında sunacaktır.

3-Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4-Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Geçici Teminat bedeli yıllık muhammen bedelin en az % 20’si kadar olup, miktarı 914.373,72 -TL’dir. Teminat mektupları dışındaki teminatların Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne ait İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE BİRİMİ HALK BANKASI AFYON MERKEZ ŞUBE IBAN NO: TR68 0001 2009 1830 0005 0000 64 hesaba (nakit yatırılan bedeller için dekontlara ihale kayıt numarası ile birlikte geçici teminat bedeli veya doküman bedeli şeklinde açıklama yazınız.) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

5- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-İhalede belgelerin kontrolünden sonra yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri alınmayacaktır.

7- İhaleye katılamayacak olanlar:

    1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

     2) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

8- 1 yıllık ihale bedeli üzerinden % 6  (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacak.

9- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi yer tesliminden sonra 36 aydır.

10-Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

11-İhalenin yapılacağı adres: Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu Dervişpaşa Mh. Dr. Mahmut Hoca Cd. No:23 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

#ilangovtr Basın No ILN01975022