ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SANDIKLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Profil ve Sac Demir Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/515398

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SANDIKLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hisar Mahallesi Keçiören Caddesi No:4 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

02725125054 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Profil ve Sac Demir Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Detayları Ek Düzenlemeler Kısmında ve Teknik Şartnamede Belirtilen Miktar ve Özelliklerde Demire Profil ve Sac Demir Malzeme - 40*60*2,5 mm profil 6 mt’lik - 90 adet - 40*80*2,5 mm profil 6 mt’lik - 90 adet - 100*100*4 mm profil 6 mt’lik - 18 adet - 30*40*2 mm profil 6 mt’lik - 30 adet - 200*200*10 mm sac - 48 adet - 150*150*10 mm sac - 48 adet - Trapez sac 6 mt lik 0,45 mm - 100 adet - Trapez sac mahya - 50 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Sorkun Orman Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içinde Sorkun Orman Deposuna teslimat yapılır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İlgili TS Standart Belgesi

Firmalar marka ve menşei belirterek teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini sisteme yükleyeceklerdir(Ekap). Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1?e göre) test raporlarını da teklif ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TS EN 10219-1

Profil demirlerde aranacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yetkili Satıcı ya da İmalatçı Belgesi

Temin edilecek malzemenin üretimine dair isteklinin yetkili satıcı ya da imalatçı olduğuna dair belge.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TS EN 10219-1 standartlarına uygunluk belgesi.

Profil demirlerde aranacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02019350