ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SANDIKLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza Sahalarında Kullanılmak Üzere Kafes Tel Eşik ve Muhtelif Sahalarda Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği ve Galvanizli Dikenli Tel Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/765920

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SANDIKLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hisar Mahallesi Keçiören Caddesi No:4 03500 Merkez - SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

02725125054 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza Sahalarında Kullanılmak Üzere Kafes Tel Eşik ve Muhtelif Sahalarda Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği ve Galvanizli Dikenli Tel Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

(teknik şartnameye uygun) 450 adet , 140 cm L profil demir çit direği 230 adet 90 cm L profil demir çit direği 240 adet 70 cm L profil demir çit direği 500 metre, galvanizli kafes tel 130 kilogram, galvanizli gergi teli 30 kilogram, galvanizli bağlama teli 1500 adet emprenyeli sivriltilmiş ahşap tel kazığı 150 top galvanizli dikenli tel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Sorkun Köyü Orman Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içinde Sorkun Köyü Orman Deposu Yerleşkesine teslimat yapılır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.06.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

standardına uygunluk belgeleri ile birlikte standarda ait diğer belge ve dökümanlar.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02044760