1-Mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait 17 adet taşınmazın satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhaleler 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda sırasıyla ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalelerin 04 Ekim 2023 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapılacak olan taşınmazların şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
4-İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için istenilen belgeler;
                        A) GERÇEK KİŞİLERDEN ;
           a) Satışı yapılacak taşınmazın görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan örnek dilekçe, (Örnek dilekçe ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğünden alınacaktır.)  
          b) İhalesine girilecek taşınmazın ayrı ayrı ada/parsel numaralarının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)
          c)  T.C Kimlik kartının fotokopisi,
          d) Vekaleten ihaleye katılınması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
                        B) TÜZEL KİŞİLERDEN ;
          a)Satışı yapılacak taşınmazın görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan örnek dilekçe, (Örnek dilekçe ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğünden alınacaktır.)  
          b) İhalesine girilecek taşınmazın ayrı ayrı ada/parsel numarasının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.) 
          c) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
          ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
          d)Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
          5-Ortak Girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. (Örneği idareden alınacaktır.)
          6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleri en geç ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İhale saatinden sonra yapılan müracaatlar ve evrak teslimleri kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihale saatinde ihale salonunda hazır olmaları gerekmektedir.
          7-Kargo ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
          8- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan Olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.N İlçe Köyü
Mahallesi
Cinsi Ada Parsel Alan
( m²)
Muhammen Bedeli(₺) Geçici Teminat(₺)
1 Çay Merkez
Orta Mahalle
Kargir Kaymakam Evi 778 6 777,44 4.941.820,00 148.255,00
2 Dinar Çiçektepe Arsa 128 7 866,62 346.648,00 10.400,00
3 Dinar Çiçektepe Arsa 128 6 823,89 329.556,00 9.887,00
4 Dinar Çiçektepe Arsa 182 6 599,88 239.952,00 7.199,00
5 Dinar Çiçektepe Arsa 193 2 600,00 210.000,00 6.300,00
6 Dinar Çiçektepe Arsa 192 4 549,64 192.374,00 5.772,00
7 Dinar Çiçektepe Arsa 193 8 712,00 249.200,00 7.477,00
8 Dinar Çiçektepe Arsa 189 2 600,00 210.000,00 6.300,00
9 Dinar Çiçektepe Arsa 170 17 497,94 174.279,00 5.229,00
10 Dinar Çiçektepe Arsa 208 4 580,00 203.000,00 6.090,00
11 Dinar Çiçektepe Arsa 208 3 600,00 210.000,00 6.300,00
12 Dinar Çiçektepe Arsa 126 10 646,72 258.688,00 7.761,00
13 Dinar Çiçektepe Arsa 192 5 549,48 192.318,00 5.770,00
14 Dinar Çiçektepe Arsa 192 3 600,00 210.000,00 6.300,00
15 Dinar Kadılar Arsa --- 1833 İdare Payı
372,71
149.084,00 4.473,00
16 Dinar Doğanlı Arsa 124 1 90,81 90.810,00 2.725,00
17 Sandıklı Kusura Arsa 101 13 270,28 135.140,00 4.055,00
#ilangovtr Basın No ILN01891900