UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin İhtiyacı Olan 164 kalem teknik malzeme alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/93789
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mh. 2078 Sk. No:3 03218 . AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722463335- Dahili 30848 - 2722281430
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin İhtiyacı Olan 164 kalem teknik malzeme alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 164 kalem teknik malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Teknik Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.03.2024 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde, sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra işe başlanır. İşe başlama tarihiden itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyaçları doğrultusunda, Hastane Deposunca firmalara faks, e-posta veya posta yoluyla verilecek siparişler ile peyderpey 31.12.2024 tarihine kadar alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2024 tarihinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Zafer Külliyesi Dörtyol mah. 2078 sok. C Blok 1. kat İhale Satınalma Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-) İhalenin 9.,10.,11.  ve 12. kalemleri için teklif veren istekliler, teklif edilen kalemlerle ilgili teknik şartnamesinde belirtilen kataloglarını Yeterlik Bilgileri tablosunda beyan edilecek ve idarece Beyan Edilen Bilgilerin Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.
2-) İhalenin 119.,120.,156.,157. ve 158.  kalemler için teklif veren isteklilerden teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde ihaleden sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune talep edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01975646