Türkiye genelinde 2023 yılında hane halklarının tüketim harcamaları incelendiğinde, en büyük payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, hane halklarının harcamalarının %23,9'u konut ve kira ödemelerine yönlendirilmiş.

Hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde en yüksek payı alan konut ve kira harcamalarını, %21,9 ile ulaştırma ve %20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları izliyor.

Temel gelir kaynağına göre hane halklarının harcama alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Maaş, ücret veya yevmiye geliri olan hane halkları, gelirlerinin önemli bir kısmını ulaşıma, konut ve kira ödemelerine, gıda ve alkolsüz içeceklere ayırıyorlar. Öte yandan, müteşebbis geliri olan hane halklarının harcamalarında da benzer bir dağılım görülüyor.

A A 20240611 34839781 34839780 H A N E H A L K I B U T C E S I N D E N 2023 T E E N F A Z L A P A Y K O N U T V E K I R A H A R C A M A L A R I N A A Y R I L D I

Gelire Göre Harcama Dağılımı

Geçen yılın tüketim harcamalarına gelir grupları bazında bakıldığında, düşük gelir grubundaki hane halklarının gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına daha fazla ağırlık verdikleri görülüyor. Bu durum, gelir seviyesinin harcama tercihlerini nasıl etkilediğini gösteriyor.

Hane halklarının büyüklüğü de harcamaları üzerinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tek kişilik hane halkları, konut ve kira harcamalarına daha fazla ağırlık verirken, daha kalabalık haneler ise gıda ve alkolsüz içecekler için daha fazla bütçe ayırıyorlar.

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı! Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı!

Kaynak: AA